Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 1. redne seje UO

Številka: ZA97/1

Datum: 20. 1. 1998

ZAPISNIK

 

1. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

 

z dne 8.12.1997 ob 16.00

 

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

Prisotni: mag. Vesna Čančer, doc.dr. Andrej Čizman, viš. pred. mag. Samo Drobne, prof. dr. Janez Grad, prof. dr. Vesna Omladič, prof. dddr. Viljem Rupnik, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

Opravičili so se: prof. ddr. Ludvik Bogataj, prof. dr. Marija Bogataj, prof. dr. Stane Indihar, prof. dr. Jože Jesenko, prof. dr. Saša Prešern

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Konstituiranje novega Upravnega odbora
 2. Zaključno poročilo o SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97
 3. Finančno poročilo sekcije do 7. 11. 1997
 4. Priprave na SOR’99
 5. Priprave na mednarodne konference
 6. Serija monografij
 7. Datoteka magisterijev in doktoratov
 8. Včlanitev v IFORS
 9. Popularizacija OR v Sloveniji
 10. Izdajanje priročnih obvestil
 11. Vključevanje novih področnih članov v UO
 12. Novi člani
 13. Razno

Ad 1.

Potrdil se je predlog dosedanjega predsednika SDI-SOR, prof. dddr. Viljema Rupnika, za novega predsednika, podpredsednika in tajnika SDI-SOR

Novi predsednik je prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, podpresednik prof. dr. Saša Prešern ter tajnik viš. pred. mag. Samo Drobne.

Predlagalo se je, da se članstvo v Upravnem odboru SDI-SOR razširi na nekatere nove člane iz fakultet oz. institucij, katere še niso zastopane v sedanjem Upravnem odboru:

 • Institut Jožef Štefan (IJS) √¢‚Ǩ‚Äú kontaktirati dr. Lenarta,
 • Fakulteta za strojništvo (FS)√¢‚Ǩ‚Äú kontaktirati dr. Logarja ali mag. Kušarja,
 • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) - kontaktirati dr. Janez Žerovnika,
 • Inštitut za za trženje, ekonomiko in organizacijo (ITEO) √¢‚Ǩ‚Äú kontaktirati direktorja g. S. Miheliča.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn vzpostavi kontakt s predlaganimi predstavniki.

Ad 2.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je podal zaključno poročilo 4. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97, ki je potekal od 1. do 3. oktobra, 1997, v Preddvoru. Poročilo je priloženo k temu zapisniku.

Udeležba na SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97 je bila zelo velika. Na simpoziju je bilo predstavljeno 62 referatov, od tega kar 43 iz tujine.

Na voljo je še nekaj Zbornikov del SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97. Cena enega izvoda je 3.500,00- SIT (366 strani). Naročila sprejema ga. Tatjana Šeremet, Slovensko društvo Informatika √¢‚Ǩ‚Äú Sekcija za operacijske raziskave, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, telefon (061) 125 53 22.

Ad 3.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je podal finančno poročilo SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97. Glede na finančno poročilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97, ge. Milene Šerbec, z dne 07.11.1997, je bilo v letu 1997 za 912.239,10- SIT stroškov ter 1.499.824,28- SIT prihodkov. Ostanek znaša 587.585,10- SIT. Finančno poročilo je priloženo k temu zapisniku.

Predlaga se članarina za leto 1998, ki naj bi še naprej znašala 5.000,00- SIT pri pogoju, da to podpre IO SDI. Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn v tej zvezi vzpostavi kontakt s predsednikom IO SDI, g. Nikom Schlambergerjem.

Ad 4.

Sprejme se sklep, da bo 5. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav SOR’99 potekal od 30. 9. do 2. 10. 1999, v Preddvoru, Slovenija.

Vabilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 se izdela po zgledu Vabila za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97. Kotizacija za udeležbo na simpoziju je nespremenjena, prav tako tudi predlagane delovne sekcije.

Mag. Samo Drobne izdela vabilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, ki se razpošlje na dosedanje naslove ter razstavi na mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih.

Ad 5.

Predlagano je boljše strokovno sodelovanje s sosednjimi državami. Zaradi te pobude predlaga SDI-SOR svojim članom udeležbo na naslednjih mednarodnih konferencah oz. simpozijih iz operacijskih raziskav (urejeno po roku za oddajo prispevkov):

UO SDI-SOR poziva člane, da ob udeležbi na mednarodnem znanstvenem oz. strokovnem srečanju zastopajo SDI-SOR. Doslej razpoložljiva gradiva (prva obvestila) so priloga k temu zapisniku. Za nadaljnja obvestila glej tudi Ad 10.

UO SDI-SOR daje svojim članom moralno podporo za udeležbo na tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih, finančno pa udeležbe ne more podpreti.

Ad 6.

Sprejet je bil sklep, da dosedanji predsednik SDI-SOR, prof. dddr. Viljem Rupnik, pregleda Zbornike del SOR’93, SOR’94, SOR’95 in SOR’97 ter predlaga poglavja v monografiji.

Ad 7.

Ponovno je potrjen sklep, da se intenzivno nadaljuje z zbiranjem povzetkov v slovenščini in angleščini vseh magistrskih in doktorskih del naših članov. SDI-SOR oblikuje datoteko vsebin, ki bo dostopna na domači strani SDI-SOR. Vsebine se pošljejo v ASCII ali Word for Windows načinu zapisa po E-pošti na naslov matjaz.jeran@abm.si(glej tudi točko Ad 9.).

Ad 8.

Sprejme se sklep o včlanitvi SDI-SOR v IFORS. Prof. dr. Sašo Prešern bo speljal postopek včlanitve naše sekcije (kontaktira Prof. Dr. R. E. Burkarda, Technische Universit√ɬ§t Graz, Institut f√ɬºr Mathematik, Kopernikusgasse 24, A-8010 Graz, Austria, ter prof. dr. Luka Neralića, Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Kennedyjev trg 6, 41000 Zagreb, Croatia).

Ad 9.

Predlaga se predstavitev problemov OR na Informatiki √¢‚Ǩ‚Ñ¢99 v Portorožu, po možnosti v samostojni sekciji.

Predlaga se izdelava domače strani SDI-SOR. Za izdelavo se zaprosi mag. Matjaža Jerana.

Predlaga se neformalna povezava z Inštitutom za trženje, ekonomiko in organizacijo (ITEO), ki že dlje časa uporablja OR metode.

Ad 10.

Glede na sodobne trende se predlaga izdajanje priročnih obvestil iz problematike OR v okviru domače strani SDI-SOR (glej tudi točko Ad 9.).>

Ad 11.

Predlaga se, da se poleg članov v UO SDI-SOR pridobi nove člane - predvsem s fakultet oz. institucij, katere do sedaj še niso zastopane v sekciji (glej tudi točko Ad 1).

V ta namen je priložena pristopna izjava, ki naj jo novi člani pošljejo izpolnjeno na naslov: ga. Tatjana Šeremet, Slovensko društvo Informatika √¢‚Ǩ‚Äú Sekcija za operacijske raziskave, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Ad 12.

Zaradi nerednega plačevanja članarine se ponovno poziva vse člane SDI-SOR, ki tega še niso opravili, da plačajo članarino za leto 1997.

Ad 13.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je poročal, da je SDI-SOR postala mecen CEJORE.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je uradno predal zapisnike ter ostale materiale SDI-SOR novi predsednici, prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn, ter tajniku, mag. Samu Drobne.

Prof. dr. Lidija Zadnik predlaga, da se zapisnik te seje z ustreznimi prilogami pošlje članom SDI-SOR (glej prilogo) s prošnjo, da le ti konstruktivno delujejo kot člani sekcije ter:

 • pošljejo svoje pripombe na sklepe sprejete na 1. redni seji UO SDI-SOR z dne 8.12.1997 (ta zapisnik);
 • posredujejo svoje ideje ter predloge za nadaljnje delo sekcije na enega izmed spodnjih naslovov:
 • ga. Tatjana Šeremet, Slovensko društvo Informatika √¢‚Ǩ‚Äú Sekcija za operacijske raziskave, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana;
 • mag. Samo Drobne, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana, E-naslov: sdrobne@fagg.uni-lj.si;
 • prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, BF, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, E-naslov: lidija.zadnik@uni-lj.si
 • opozorijo na člane SDI-SOR, ki niso na priloženem seznamu (glej prilogo). Pripombe pošljite ge. Tatjani Šeremet, Slovensko društvo Informatika √¢‚Ǩ‚Äú Sekcija za operacijske raziskave, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana;
 • posredujejo pristopno izjavo novim članom SDI-SOR.

Ker želimo seznam članov SDI-SOR novelirati, prosimo vse stare člane, da izpolnijo priloženi evidenčni list ter ga pošljejo ge. Tatjani Šeremet, Slovensko društvo Informatika √¢‚Ǩ‚Äú Sekcija za operacijske raziskave, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Predsednik UO SDI-SOR:

 

Zapisal:

prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn

 

mag. Samo Drobne

Priloge:

 • Poročilo o IV. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav,
 • Finančno poročilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97<
 • Vabila za konference
 • Seznam članov SDI-SOR
 • Evidenčni list članov SDI-SOR
 • Pristopna izjava novih članov SDI-SOR
 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.