Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 2. redne seje UO

Številka: ZA98/1

Datum: 7. 6. 1998

ZAPISNIK

 

2. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

 

z dne 24.03.1998 ob 16.00

 

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

 

 

Prisotni: prof. dr. Marija Bogataj, doc.dr. Andrej Čizman, mag. Samo Drobne, prof. dr. Janez Grad, mag. Matjaž Jeran, dr. Vlado Lenart, doc. dr. Janez Logar, prof. dr. Vesna Omladič, prof. dr. Saša Prešern, prof. dddr. Viljem Rupnik, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

Opravičili so se: mag. Vesna Čančer, prof. ddr. Ludvik Bogataj, prof. dr. Stane Indihar, prof. dr. Janez Žerovnik

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Pregled sklepov 1. seje UO SDI-SOR z dne 8. 12. 1997 in sprejem zapisnika
 2. Razširitev Upravnega odbora SDI-SOR z novimi člani skladno s sklepi 1. seje UO SDI-SOR z dne 8. 12. 1997
 3. Pregled članstva (Evidenčni listi in Pristopna izjava skladno s poslanim zapisnikom 1. seje UO SDI-SOR z dne 8. 12. 1997)
 4. Finančno stanje sekcije in članarina SDI-SOR
 5. Dokončno oblikovanje vabila za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, navodil avtorjem (predloga sta priložena) ter vabljeni predavatelji
 6. Oblikovanje domače strani SDI-SOR
 7. Včlanitev SDI-SOR v IFORS
 8. Sodelovanje z gospodarstvom in publikacije raziskav
 9. Sodelovanje članov na mednarodnih konferencah
 10. Razno

Ad 1.

Potrdil in sprejel se je zapisnik 1. seje UO SDI-SOR z dne 8. 12. 1997.

Ad 2.

Do 24.03.1998 so se na povabilo za članstvo v Upravnem odboru SDI-SOR odzvali doc. dr. Logar (UL, Fakulteta za strojništvo, dr. Vlado Lenart (Inštitut Jožef Stefan), dr. Janez Barle (Nova Ljubljanska Banka) in mag. Matjaž Jeran (Banka Slovenije).Vsi so izrazili pripravljenost za sodelovanje v UO SDI-SOR.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je kontaktiral Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo (ITEO), direktorja g. S. Miheliča, ki je izrazil zanimanje za sodelovanje s SDI-SOR, predvsem v strokovnem sodelovanju, vendar ne v UO SDI-SOR.

Dr. Lenart je podal pripombo na pomanjkanje članov UO SDI-SOR iz vladnih krogov.

Prof. dr. Saša Prešern bo kontaktiral strokovnjake iz gospodarstva in vlade za morebitno sodelovanje v UO SDI-SOR.

Ad 3.

Gradivo še ni popolno, zato se pregled članstva (Evidenčni listi in Pristopna izjava skladno s poslanim zapisnikom 1. seje UO SDI-SOR z dne 8. 12. 1997) opravi na naslednji seji oziroma sproti s prispelo pošto.

Ad 4.

Glede na finančno stanje z dne 07.11.1997, ki je bilo 587.585,10- SIT (glej tudi zapisnik ZA97/1 z dne 20.01.1998 točko Ad 3.), se je do 24.03.1998 stanje na računu SDI-SOR povečalo na 611.922,18 SIT.

Članarina za članstvo v SDI-SOR je bila v letu 1997 večja kot v ostalih sekcijah SDI. V letu 1998 je članarina znotraj SDI enotna za vse sekcije in znaša 4.800,00 SIT. V članarino je vključena tudi cena revije Uporabna Informatika.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn kontaktira predsednika IO SDI, g. Nika Schlambergerja, glede načina porazdeljevanja prihodkov iz članarine SDI-SOR med SDI in SDI-SOR.

Sprejme se kotizacija za udeležbo na 5. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav SOR'99, ki bo od 30. 9. do 2. 10. 1999, v Preddvoru, Slovenija, in sicer za člane SDI-SOR 250 DEM, za nečlane 350 DEM, za študente z zbornikom del 100 DEM in za študente brez zbornika del 50 DEM.

Prof. dr. Saša Prešern predlaga kontaktiranje naslednjih ustanov kot morebitnih sponzorjev SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano, Slovensko razvojno družbo, Soros fundacijo, British Council, Znanstveno fundacijo, itd.

Prof. dddr. Viljem Rupnik in prof. dr. Lidija Zadnik Stirn kontaktirata Ministrstvo za promet in zveze glede sponzorstva 5. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'99.

Prof. dddr. Viljem Rupnik kontaktira mag. J. Čuka, direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), glede pridobivanja sponzorjev za organizacijo SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99.

UO SDI-SOR poziva člane SDI-SOR k iskanju sponzorjev za organizacijo simpozija SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99.

Ad 5.

Sprejmejo se pomembnejši datumi pri organizaciji 5. mednarodna simpoziju iz operacijskih raziskav SOR'99; in sicer: 15.04.1999 je zadnji dan za predložitev pisnih prispevkov, 01.06.1999 je zadnji dan za odgovore recenzentov, 01.09.1999 je zadnji dan za predložitev popravljenih prispevkov za Zbornik del SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99.

V vabilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 bo vsebovalo tudi naslov domače strani v svetovnem spletu, kjer bodo informacije o SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99. Začasno se domača stran SDI-SOR postavi na http://home.amis.net/matjeran/sor/.

Predlagajo se naslednji člani programskega odbora SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99: V. Rupnik (predsednik), L. Bogataj, M. Bogataj, R. E. Burkard (kontaktira prof. dddr. Viljem Rupnik), A. Chikan (prof. dr. Marija Bogataj), J. Grad, T. Hunjak (kontaktira prof. dr. Lidija Zadnik Stirn), S. Indihar, U. Leopold (kontaktira prof. dr. Lidija Zadnik Stirn), L. Neralić (kontaktira prof. dr. Lidija Zadnik Stirn), L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik.

Predlaga se, da se v 2. vabilu SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 programski odbor razširi z vabljenimi predavatelji, ki se bodo s tem strinjali.

Predlagajo se člani organizacijskega odbora SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99; in sicer: L. Zadnik Stirn (predsednica), L. Bogataj, M. Bogataj, V. Čančer, A. Čizman, S. Drobne, M. Jeran, V. Omladič, S. Prešern, V. Rupnik.

Predlagajo se naslednji vabljeni predavatelji na SOR’99: Prof. Liesegang (kontaktira prof. dddr. Viljem Rupnik), Prof. R. E. Burkard (kontaktirata prof. dddr. Viljem Rupnik in prof. dr. Lidija Zadnik Stirn), Prof. Mitra (kontaktira prof. dr. Janez Grad).

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn kontaktira predsednika HDOR, prof. dr. T. Hunjaka glede vabljenih predavateljev iz Hrvaške.

Priloga k temu zapisniku je tudi vabilo za SOR’99 ter navodila avtorjem.

Ad 6.

Mag. Matjaž Jeran sprejme uredništvo domače strani SDI-SOR.

Za prostor in povezavo z domačo stranjo SDI kontaktira urednika te domače strani, g. Nika Schlambergerja.

Domača stran SDI-SOR naj bi omogočala lažjo komuniciranje med SDI-SOR in člani, med SDI-SOR in ostalim okoljem, hkrati pa naj bi predstavljala tudi izhodišča za povezave na sorodne domače strani v svetovnem spletu.

Ad 7.

Prof. dr. Saša Prešern je kontaktiral sekretarko IFORS, go. Welling, glede pogojev včlanitve. SDI-SOR je prejela statut IFORS ter prijavnico.

S 1.1.1998 se je sekretariat IFORS preselil iz Technical University of Denmark na naslov University of Western Ontario. Prof. dr. Saša Prešern kontaktira novo sekretarko, go. Peregrin, glede nadaljnjega postopka včlanitve.

Ad 8.

Namen SDI-SOR je tudi publiciranje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih dosežkov. Prof. dr. Saša Prešern predlaga objavo vsaj aplikativnih dosežkov v okviru domače strani SDI-SOR, urejeno po področjih.

Prof. dr. Saša Prešern predlaga povabiti na okroglo mizo v okviru SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 poleg predstavnikov gospodarstva tudi predstavnike vlade. Na tak način naj bi stroka lažje dobila tudi naročila (izobraževanje, lobiranje, svetovanje, pogodbe, nacionalna strategija, vlada, PHARE projekti, itd.).

Izšla je publikacija prof. dddr. Viljema Rupnika z naslovom Teorija faktorjev integrabilnosti in njihovo praktično modeliranje.

Prof. dr. Janez Grad in dr. Janez Barle nadaljujeta z delom na publikaciji.

Prof. dddr. Viljem Rupnik je pregledal zbornike del simpozijev SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢93, SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢94, SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢95 in SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢97 ter predlaga naslednje referate iz področja Proizvodnja, katere bi SDI-SOR izdal v posebni publikaciji:

 1. Burkard R.E., Pferschy U., Rudolf R.: Waste-Water Minimization in Metal Industry
 2. Dekleva J., Gaberc M., Bolta R., Klavs J., Žuber D.: Simulacija avtomatiziranih obdelovalnih sistemov
 3. Dekleva J., Menart D., Štancar D.: Mehki ekspertni sistemi in razširjena analiza toka izdelave
 4. Dekleva J., Menart D., Štrancar D.: Mehka analiza toka izdelave I
 5. Devjak S., Merzelj F., Tratnik M.: Linearni program za optimizacijo predelovalnih kapacitet lesnih ostankov v Sloveniji
 6. Grubbström R.W.: Multi-level, Multi-Period Production-inventory Systems Applying Transform and Input-Output Methodology
 7. Jandl E.: Dynamic loading in flexible manufacturing system
 8. Jeraj M.: Model za optimiranje in simuliranje plana proizvodnje
 9. Kadar B., Egresist CS., Monostori L.: HYBEXP: A hierarchical coupled hybrid AI approach to production control
 10. Lenart L., Vrhovec M.: Algoritem dinamičnega programiranja za sprotno razvrščanje v fleksibilnih proizvodnih sistemih
 11. Logar B.: Enakovrednost generalizirane in unificirane strategije za optimalno razdelitev rezalne globine pri struženju v več rezih
 12. Meško I., Čančer V., Meško T.: Shadow price analysis in the multiphase business process
 13. Pajntar N.: Matematični model za optimiranje dohodka na kmetijah s pomočjo transfer aktivnosti delovne sile
 14. Petrišič J., Starbek M.: Diagnoza izdelovalnega procesa
 15. Petrišič J., Starbek M.: Določanje materialnih potreb ob upoštevanju izmeta
 16. Pleli N.: Application of Ridge Regression to Cattle-Breeding Econometric Model
 17. Simone V., Gizdulić B., Fafandjel N.: Complex Event Network Model as Concept for Systems Management in Shipbuilding
 18. Starbek M, Klučar P.: Krmiljenje proizvodnje z napredovalnimi števili
 19. Starbek M., Kušar J., Menart D., Klučar P.:Izbor najprimernejšega sistema planiranja in krmiljenja proizvodnje
 20. Starbek M., Kušar P.: Model planiranja individualne proizvodnje
 21. Starbek M., Petrišič J., Kušar J.: Kriteriji presojanja primernosti JiT proizvodnje
 22. Starbek M., Menart D.: Racionalizacija toka materiala
 23. Šimundić S., Šimuvić V., Bača M.: A Knowledge Base in the Structure of an Expert System for the Production Phase of the Ship Construction Process
 24. Šinko M.: Optimalna razdelitev gozdnih sortimentov iglavcev med primarne predelovalce lesa
 25. Šorić K.: The CLWS Heuristic for Single Machine Sequencing Problem
 26. Štefanić N., Šakić N., Pašagić H.: Mathematical Model for Two Dimensional Parts Clustering of Special Shapes
 27. Tratnik M.: Optimalna velikost žagarskega obrata
 28. Tržan R.; Experience in the initiation of the multiphase process linear optimization in the butchery Šentjur
 29. Zadnik-Stirn L.: Multiobjective approach towards optimal size and management of an agricultural system

Prof. dddr. Viljem Rupnik kontaktira avtorje za sodelovanje pri izdaji publikacije.

Ad 9.

UO SDI-SOR poziva člane, da ob udeležbi na mednarodnem znanstvenem oz. strokovnem srečanju zastopajo SDI-SOR.

Ad 10.

2. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala 3 ure (16.00 – 19.00).

 

Predsednik UO SDI-SOR:

 

Zapisal:

prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn

 

mag. Samo Drobne

 

 

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.