Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 3. redne seje UO

Številka: ZA98/2

Datum: 26. 10. 1998

ZAPISNIK

 

3. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

 

z dne 26. 10. 1998 ob 16.30

 

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

Prisotni: dr. J. Barle, doc. dr. A. Čizman, mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, mag. M. Jeran, dr. V. Lenart, doc. dr. B. Logar, prof. dr. V. Omladič, prof. dr. S. Prešern, prof. dddr. V. Rupnik, prof. dr. L. Zadnik Stirn, prof. dr. J. Žerovnik

Opravičili so se: prof. dr. M. Bogataj, prof. ddr. L. Bogataj, dr. V. Čančer

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

  1. Pregled sklepov 2. seje UO SDI-SOR z dne 24. 3. 1998 in sprejem zapisnika
  2. Aktivnosti in odziv članov SDI-SOR na poziv prof. dddr. V. Rupnika in prof. dr. L. Zadnik Stirn v juniju 1998 ter zadolžitev članov UO SDI-SOR v zvezi s tem pozivom
  3. Dnevi Slovenske Informatike ’99 od 21. do 24. 4. 1999
  4. Aktivnosti članov SDI-SOR na konferencah iz OR
  5. Poziv javnosti, bela knjiga, manifest, ... o operacijskih raziskavah v Sloveniji
  6. Oblikovanje domače strani SDI-SOR in nadaljnje zadolžitve članov UO SDI-SOR pri tem delu
  7. Včlanjevanje SDI-SOR v IFORS
  8. Monografija Proizvodnja in v tej zvezi zadolžitve članov UO SDI-SOR
  9. Konkretne zadolžitve članov UO SDI-SOR pri organizaciji konference SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 (vabljeni predavatelji, popularizacija SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, pridobivanje prispevkov, pokroviteljstvo MZT, aktivno iskanje sponzorjev, recenziranje prispevkov, oblikovanje programa SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, 2. Obvestilo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, Zbornik SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, citiranje zbornika v mednarodnih bazah, ...)
  10. Razno

Ad 1.

Potrdil in sprejel se je zapisnik 2. seje UO SDI-SOR z dne 24. 03. 1998.

Ad 2.

Mag. S. Drobne je podal poročilo evidentiranja starih in novih članov. Do 25. 10. 1998 je od 71 starih članov samo 19 izpolnilo evidenčni list z novimi podatki. V času med 2. in 3. redno sejo SDI-SOR ni dobila nobenega novega člana.

Obrazec Evidenčni list, ki naj bi ga ponovno izpolnili tudi stari člani, se vključi v spletne strani SDI-SOR.

Ad 3.

Z željo po večji popularizaciji OR v Sloveniji Upravni odbor SDI-SOR poziva svoje člane, da aktivno sodelujejo na Dnevih Slovenske Informatike √¢‚ǨÀú99, ki bodo potekali od 21. do 24. 4. 1999 v Kongresnem centru Grand Emona v Portorožu.

Mag. S. Drobne sestavi in razpošlje vsem članom SDI-SOR obvestilo o podaljšanju roka za oddajo prijav za omenjeno strokovno srečanje ter jih pozove, da na prijavo pripišejo "ZA SEKCIJO ZA OPERACIJSKE RAZISKAVE".

V primeru, da bo za omenjeno strokovno srečanje prispelo več prispevkov s tem pripisom, se bo na Dnevih Slovenske Informatike '99 oblikovala posebna sekcija za operacijske raziskave.

Ad 4.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je predstavila uspešno sodelovanje članov SDI-SOR na delovnem sestanku Workshop on OR, ki je potekal od 21. do 22. 9. 1998 v Seggaubergu, Avstrija.

Na konferenci iz OR v Liberecu, Češka je z referatom sodelovala prof. dr. Lidija Zadnik Stirn.

Na 7. konferenci iz operacijskih raziskav KOI√¢‚Ǩ‚Ñ¢98, ki je potekala od 30. 9. do 2. 10. 1998 v Rovinju, je sodelovalo 15 članov SDI-SOR.

Ad 5.

Prof. dddr. V. Rupnik je predlagal oblikovanje in izdajo Bele knjige o OR v Sloveniji. Osnovne teze so razvidne iz priloge (BELA KNJIGA O OPERACIJSKIH RAZISKAVAH V SLOVENIJI z dne 6. 6. 1998) k temu zapisniku.

Prof. dddr. Viljem Rupnik poziva člane UO SDI-SOR, da mu posredujejo svoje mnenje o njegovem predlogu (lahko tudi z elektronsko pošto na naslov viljem.rupnik@mailserv.atnet.si.

Doc. dr. B. Logar sprašuje člane SDI-SOR, zakaj √¢‚Ǩ‚Äú glede na to, da managerski kader v Sloveniji nima posluha za OR √¢‚Ǩ‚Äú UL, Ekonomska fakulteta ne propagira OR več in bolj kot to počne.

Ad 6.

Mag. Matjaž Jeran je podal poročilo glede oblikovanja spletnih strani SDI-SOR.

SDI-SOR je ena redkih sekcij, ki je v domače strani SDI dodala svoje spletne strani. SDI-SOR naj bi na teh spletnih straneh predstavila večino dokumentov izdelanih v okviru delovanja SDI-SOR. Zato naj bi v predstavitev na Internetu vključili tudi zgodovino SDI-SOR.

Mag. M. Jeran poziva člane UO SDI-SOR, da mu dostavijo nekatere svoje podatke, ki bodo vključeni v spletne strani, in sicer: ime in priimek, naslov elektronske pošte in naslov morebitne domače strani.

Ad 7.

Prof. dr. Saša Prešern je podal poročilo dejavnosti v zvezi včlanjevanja SDI-SOR v IFORS.

Obstajajo stvarne možnosti, da SDI-SOR postane pravnomočni član IFORS-a v sedmih do osmih mesecih.

Prof. dr. Sašo Prešern bo preveril usklajenost statuta SDI-SOR s statutom IFORS-a.

Ad 8.

Na povabilo prof. dddr. V. Rupnika prvim avtorjem 29-tih prispevkov v okviru dosedanjih zbornikov SOR’99 za objavo v monografiji Proizvodnja, se jih je odzvalo 20.

Mag. S. Drobne pripravi tehnična navodila za pripravo prispevkov ter jih skupaj z dopisom prof. dddr. V. Rupnika razpošlje omenjenim avtorjem.

Ad 9.

Hotel Bor - grad Hrib, Preddvor je poslal ponudbo za SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 z dne 14. 9. 1998. Iz ponudbe je razvidno, da se bodo stroški organizacije simpozija povečali predvsem za stroške najema pomožnega prostora (v kolikor bomo koristili storitve, kot so kosilo in okrepčila med odmorom, je glavna dvorana gratis), stroške najema opreme (grafoskopi, diaprojektor, itd.) ter za višje stroške okrepčil med odmorom. Prof. dr. L. Zadnik Stirn in mag. S. Drobne se bosta dalje pogajala o cenah in pogojih izvedbe SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 v Preddvoru.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn in prof. dr. S. Indihar bosta spremljala dogajanje v zvezi z razpisi MZT o sofinanciranju strokovnih srečanj v RS.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn bo izvedla prijavo SDI-SOR na razpis MZT v zvezi z morebitnim sofinanciranjem SOR’99 s strani MZT.

Vabljeni predavatelji na SOR'99 v Preddvoru bodo:

Ad 10.

Z željo po večji popularizaciji OR v Sloveniji poziva Upravni odbor SDI-SOR svoje člane na pisanje v revijo Uporabna Informatika.

V prilogi sta tudi vabili na simpozij SOR'99, Magdeburg, Nemčija oziroma na konferenco PARAOPTVI, Dubrovnik, Hrvaška.

3. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 16.30 do 19.00 ure.

Predsednica UO SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, in tajnik UO SDI-SOR, mag. S. Drobne, voščiva članom SDI-SOR SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO LETO 1999.

predsednik UO SDI-SOR: Zapisal:

prof. dr. Lidija Zadnik-Stirn, l.r. mag. Samo Drobne, l.r.

Priloga:

- V. Rupnik: Bela knjiga o Operacijskih raziskavah v Sloveniji z dne 6. 6. 1998

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.