Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 5. redne seje UO

Številka: ZA99/2

Datum: 6. 12. 1999

ZAPISNIK

 

5. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

 

z dne 29. 11. 1999 ob 16.00

 

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

 

<dir>

Prisotni: dr. J. Barle, mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, dr. V. Lenart, prof. dr. V. Omladič, prof. dddr. V. Rupnik, prof. dr. L. Zadnik Stirn

Opravičili so se: prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, dr. V. Čančer, doc. dr. A. Čizman, mag. M. Jeran

Odsotni: prof. dr. S. Prešern, prof. dr. J. Žerovnik

</dir>

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Pregled sklepov 4. redne seje UO SDI-SOR z dne 19. 4. 1999 (L. Zadnik Stirn)
 2. Strokovno in finančno poročilo o 5. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav v Sloveniji (The 5th International Symposium on Operations Research in Slovenia SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99, Preddvor, 30. sept. do 2. okt. 1999) (L. Zadnik Stirn, V. Rupnik, S. Drobne).
 3. Dnevi Slovenske Informatike'2000 (J. Grad, L. Zadnik Stirn)
 4. Aktivnosti članov SDI-SOR na konferencah iz OR (L. Zadnik Stirn)
 5. Oblikovanje domače strani SDI-SOR in nadaljnje zadolžitve (domača stran članov, zanimivi dogodki doma in po svetu na področju OR) članov UO SDI-SOR pri tem delu (M. Jeran)
 6. Včlanjevanje SDI-SOR v IFORS (S. Prešern)
 7. Monografije SDI-SOR in v tej zvezi zadolžitve članov UO SDI-SOR (V. Rupnik, L. Zadnik Stirn)
 8. Plan akcij za naslednje leto in sprememba imena sekcije (L. Zadnik Stirn, V. Rupnik in vsi člani UO)
 9. Vizija SDI-SOR (V. Rupnik in vsi člani UO)
 10. Članstvo v SDI-SOR, članarina in sestava UO v prihodnosti - pridobitev aktivnih članov (L. Zadnik Stirn)
 11. Razno

 

Ad 1.

Prisotni člani OU SDI-SOR so potrdili in sprejeli zapisnik 4. seje UO SDI-SOR z dne 19. 4. 1999.

 

Ad 2.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn in prof. dddr. Viljem Rupnik sta podala strokovno poročilo o 5. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav v Sloveniji SOR'99, ki je potekal od 30. 9. do 2. 10. 1999 v Preddvoru.

Simpozija se je udeležilo 82 strokovnjakov s področja operacijskih raziskav, med katerimi je bilo 49 domačih in 33 iz tujine. Med udeleženci jih je kar 71 sodelovalo z referatom kot avtor ali soavtor, in sicer je bilo med njimi 40 domačih in 31 tujih udeležencev. Pri tem je potrebno posebej izpostaviti 5 tujih vabljenih predavateljev, posebej vabljene domače predavatelje in častne govornike na otvoritveni slovesnosti.

Vabljeni so bili naslednji tuji predavatelji:

 1. Prof. dr. Rainer BURKARD je predstojnik inštituta za matematiko na Technische Universitate Graz, Graz, Avstrija in dolgoletni član upravnega odbora številnih mednarodnih združenj, kot na primer IFORS. Strokovni javnosti je znan predvsem po znanstvenih delih na teoretičnem področju kombinatorične optimizacije, v zadnjem času pa je veliko prispeval tudi k prenosu teoretičnih znanj s področja kombinatorične optimizacije v prakso.
 2. Dr. Deborah SHIELDS je znana strokovnjakinja s področja okoljske ekonomike in vodja vladnega raziskovalnega oddelka: United States Department of Agriculture, Fort Collins, Colorado. Je avtorica številnih člankov, objavljenih v znanih mednarodnih revijah, v katerih predstavlja svoje izvirne modele, ki so podpora za sprejemanje odločitev pri trajnostnem gospodarjenju z obnovljivimi in neobnovljivimi naravnimi viri.
 3. Prof dr. Gautam MITRA je vodja oddelka za uporabno matematiko in statistiko na BRUNEL University, Uxbridge, Middlesex, Velika Britanija. Njegovo področje dela je kompjuterizacija metod optimiranja in umetna inteligenca. Poleg tega, da je izdal 3 knjige in objavil preko 50 člankov, je zelo uspešen pri prenosu svojih teoretičnih izkušnj v prakso, saj raziskovalno sodeluje z znanimi računalniškimi podjetji po svetu, kot so: UNICOM, NAG, MARS, DIGITAL, itd.
 4. Prof. dr. Luka NERALI√тĆ je redni profesor za področje operacijskih raziskav in uporabne matematike na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, Hrvaška. Prof. NeraliŠ se je v svetu kot tudi doma uveljavil predvsem na področju Data Envelopment Analysis (DEA), saj je deloval vrsto let v ZDA kot sodelavec prof. Charnesa in prof. Cooperja, ki sta opravila na področju Data Envelopment Analysis pionirsko delo. Prof. NeraliŠ je avtor številnih člankov v priznanih mednarodnih revijah, poglavij v monografijah, učbenikov, mentor mnogim magistrantom in doktorantom s področja operacijskih raziskav in vodja podiplomskega študija iz operacijskih raziskav na Ekonomski fakulteti v Zagrebu.
 5. Prof. dr. Karel ZIMMERMANN je predsednik Češkega društva za operacijske raziskave in vodja oddelka za uporabno matematiko in operacijske raziskave na Charles University, Praga, Češka Republika. Prof. Zimmermann je svetovno znan po svojih teoretičnih prispevkih na področju parametričnega optimiranja, stohastične optimizacije in optimizacije NP težko rešljivih problemov.

Po zaslugi članov Programskega odbora SOR'99 in številnih strokovnjakov iz tujine, je bil vsak predložen referat recenziran po mednarodnih kriterijih. Recenzenti so pozitivno ocenili 43 referatov. Le-ti so tudi v celoti objavljeni v zborniku z naslovom Proceedings of the 5th International Symposium on Operational Research, ki so ga uredili prof. dddr. Viljem Rupnik, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn in mag. Samo Drobne in je eferiran v: ISI (Index to Scientific and Technical Proceedings on CD-ROM and ISI/ISTP&B online database), Current Mathematical Publications, Mathematical Review, MathSci, Zentrallblatt fuer Mathematics, Mathematics Abstracts, MATH on STN International CompactMath, INSPEC, Journal of Economics. Referati so razdeljeni v 6 sekcij: Optimizacija in upravljanje, Uporaba operacijskih raziskav, Modeliranje, Proizvodnja in zaloge, Mrežna analiza, Sekcija √Ǭªvročih√Ǭ´ problemov.

Okrogla miza, ki jo je vodil tudi vabljeni predavatelj prof. dr. Marko Kos (Ljubljana) je zajemala problematiko nizke dodane vrednosti v gospodarstvih dežel v tranziciji s posebnim ozirom na Slovenijo in problematiko slovenske baze znanja za Europo. Poseben referat je postavil zanimive teze o relaciji pozabljenih generacij in vzgoji operacijskih raziskovalcev.

Struktura referatov je bila torej v korist problemskim sklopom, čeprav je bilo tudi veliko zelo kvalitetnih metodoloških prispevkov. Od tod lahko sklepamo, da se operacijske raziskave vse bolj vključujejo v neposredne gospodarske probleme, kar je razveseljivo še toliko bolj, ker so na simpozijih običajno avtorji, zlasti teoretičnih prispevkov, z univerz in raziskovalnih inštitutov. Nadalje je potrebno poudariti tudi, da je bilo med avtorji veliko predstavnikov mlajše generacije, kar pomeni, da imajo operacijske raziskave tudi, kar se tiče kadrov, svetlo prihodnost.

Prof. dddr. Viljem Rupnik prepoznava tudi nekatere pomanjkljivosti pri organizaciji in izvedbi simpozija, med katere šteje počasno komunikacijo med recenzenti in avtorji referatov pred samim simpozijem, slabo udeležbo vabljenih gostov na okrogli mizi ter vsebinsko neskladnost med predstavitvijo in objavljenim prispevkom v Zborniku del SOR'99.

Mag. S. Drobne je podal finančno poročilo Sekcije za operacijske raziskave v okviru SDI. Na dan 19. 11. 1999 je imela sekcija 1.052.618,01 SIT odhodkov ter 2.529.538,45 SIT prihodkov. Dobro finančno poslovanje je posledica predvsem prihodkov od sponzorjev in donatorjev, ki so skupaj znašali 1.020.448,00 SIT.

Člani UO SDI-SOR predlagajo razpravo o nadaljevanju dvoletnega mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav v Sloveniji na naslednji seji UO SDI-SOR.

Ad 3.

UO SDI-SOR poziva člane sekcije na aktivno sodelovanje na Dnevih Slovenske Informatike 2000 (DSI 2000), ki bodo potekali v Kongresnem centru, Grand hotela Emona, Portorož, 19. - 22. april 2000 (glej tudi http://www.drustvo-informatika.si/dogodki/dsi_2001). Rok za oddajo izvlečkov je podaljšan na 31. 12. 1999, rok za oddajo prispevkov pa 20. 2. 2000. Na DSI 2000 bo Sekcija iz operacijskih raziskav organizirana le v primeru zadostnega števila prispevkov s področja operacijskih raziskav.

 

Ad 4.

UO SDI-SOR poziva člane sekcije na aktivno sodelovanje na konferencah iz OR. Fotokopije materialov bodo članom dostavljene sproti.

Ad 5.

Mag. M. Jeran poziva člane SDI-SOR, da v svojih spletnih straneh ustvarijo ustrezne povezave na domačo stran Sekcije za OR v okviru SDI (http://www.drustvo-informatika.si/drustvo/sor/), kar bo prispevalo k popularizaciji OR (tudi v Sloveniji).

Mag. S. Drobne in mag. M. Jeran poskrbita za objavo zapisnikov sej UO SDI-SOR, vsebinskega poročila SOR'99, zgodovinskega pregleda delovanja SDI-SOR, katerega pripravita prof. dddr. V. Rupnik in prof. dr. L. Zadnik Stirn, ter povezav na nekatere domače strani, ki se tičejo OR v Sloveniji.

UO SDI-SOR poziva zainteresirane člane sekcije, da po elektronski pošti pošljejo mag. M. Jeranu (matjaz.jeran@amis.net) podatke o naslovih spletnih strani oseb, ki se ukvarjajo z OR v Sloveniji, pedagoških in raziskovalnih institucij s področja OR ter podjetij, ki se ukvarjajo z OR.

Ad 6.

UO SDI-SOR ni mogel razpravljati o včlanjevanju sekcije v IFORS, ker je bil prof. dr. S. Prešern, ki ureja včlanjevanje, odsoten.

Dr. J. Barle je podal informacijo o možnosti vključitve naše sekcije v EURO: pogoj za včlanitev v EURO, kjer je članarina 100 CHF je članstvo v IFORS (glej http://www.ulb.ac.be/euro/text/joineuro.html).

Ad 7.

Na 4. redni seji UO SDI-SOR z dne 19. 4. 1999 je bilo že ugotovljeno, da se je na povabilo prof. dddr. V. Rupnika prvim avtorjem 30-tih prispevkov v okviru dosedanjih zbornikov SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢99 za objavo v monografiji Proizvodnja, odzvalo 20 prvih avtorjev. Do dne 19. 4. 1999 je svoje prispevke poslalo le 6 prvih avtorjev. Zato se je na predlog velikega števila prvih avtorjev podaljšal rok za oddajo prispevkov za monografijo Proizvodnja do 15. 12. 1999. Monografija naj bi izšla v začetku leta 2000. Prof. dddr. V. Rupnik bo ponovno kontaktiral avtorje izbranih del.

Glede na uspešno finančno poslovanje v okviru SOR'99, je prof. dr. L. Zadnik Stirn predlagala razpravo o seriji monografij s področja OR. Člani UO SDI-SOR bodo razpravljali o morebitnih predlogih urednikov ter tem na naslednji seji UO SDI-SOR. Člani SDI-SOR naj čim prej pošljejo svoje predloge na SDI-SOR Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: sdrobne@fagg.uni-lj.si.

 

Ad 8.

Člani UO SDI-SOR so razpravljali o morebitnem preimenovanju Sekcije za operacijske raziskave. Pri tem so izpostavili predvsem sodobne trende na tem področju (poslovno-upravljalske znanosti, optimizacija, kibernetika, informacijsko-upravljalska znanost, poslovno upravljanje, itd.).

Člani UO SDI-SOR bodo razpravljali o morebitnem preimenovanju sekcije na naslednji redni seji UO. Člani SDI-SOR naj pošljejo svoje predloge na SDI-SOR Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: sdrobne@fagg.uni-lj.si.

Ad 9.

V okviru vizije dela SDI-SOR naj bi se najprej razrešila naslednja vprašanja:

 • Organizacija simpozijev
 • Tiskanje publikacij kot so monografije, izvlečki diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, magistrske in doktorske naloge kot samostojne publikacije, itd.
 • Izobraževanje na področju operacijskih raziskav
 • Popularizacija operacijskih raziskav

Ad 10.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn sporoči članom žalostno vest, da je umrl član UO SDI-SOR doc. dr. B. Logar.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn bo kontaktirala dr. Marjana Simončiča (Institut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana) in g. Bojana Pečka (UL, Visoka upravna šola) glede morebitnega članstva v UO SDI-SOR, ter prof. dr. Franca Bizjaka (Politehnika Nova Gorica) glede morebitnega članstva v SDI-SOR.

Dr. L. Lenart bo kontaktiral podjetje Siemens d.o.o. glede morebitne včlanitve v SDI-SOR.

Ad 11.

5. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 16.00 do 18.45 ure.

 

Predsednica UO SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, in tajnik UO SDI-SOR, mag. S. Drobne, voščiva članom SDI-SOR SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO LETO 2000.

 

Predsednica UO SDI-SOR: Zapisal:

prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r. mag. Samo Drobne, l.r.

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.