Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 6. redne seje UO

Stevilka: ZA00/1 Datum: 20. 3. 2000

ZAPISNIK

6. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

z dne 20. 3. 2000 ob 16.00

v sejni sobi Slovenskega drustva Informatika v Ljubljani, Vozarski pot 12

Prisotni: dr. J. Barle, prof. dr. M. Bogataj, dr. V. Čančer, mag. S. Drobne, prof. dr. V. Omladič, prof. dddr. V. Rupnik, dr. M. Simončič, prof. dr. L. Zadnik Stirn

Opravičili so se: prof. ddr. L. Bogataj, doc. dr. A. Čizman, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, mag. M. Jeran, dr. V. Lenart, mag. B. Peček, prof. dr. J. Zerovnik

Odsotni: prof. dr. S. Presern

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Pregled sklepov 5. redne seje UO SDI-SOR z dne 29. 11. 1999 (L. Zadnik)
 2. Finančno stanje SDI-SOR v začetku leta 2000 (S. Drobne po poročilu gospe Serbčeve)
 3. Izdaja monografije Proizvodnja SDI-SOR in v tej zvezi zadolzitve članov UO SDI-SOR (V. Rupnik, S. Drobne)
 4. Dnevi Slovenske Informatike'2000 (L. Zadnik)
 5. Aktivnost članov UO SDI-SOR in članov SDI-SOR v SDI-SOR in v okviru področja OR (vsi člani UO SDI-SOR)
 6. Nadaljevanje oblikovanja domače strani SDI-SOR (domača stran članov, zanimivi dogodki doma in po svetu na področju OR), (M. Jeran in vsi člani UO SDI-SOR)
 7. Včlanjevanje SDI-SOR v IFORS (S. Presern) in ostala mednarodna zdruzenja
 8. Plan dejavnosti za leto 2000 in sprememba imena sekcije (L. Zadnik, V. Rupnik in vsi člani UO)
 9. Razno

Ad 1.

Prisotni člani UO SDI-SOR so potrdili in sprejeli zapisnik 5. seje UO SDI-SOR z dne 29. 11. 1999.

Ad 2.

Mag. Samo Drobne je po poročilu ge. Milene Serbec podal finančno poročilo za leto 1999. SDI-SOR je imela 1.150.521,21 SIT odhodkov ter 2.529.583,45 SIT prihodkov. V leto 2000 se prenesel ostanek sredstev, ki znasa 1.379.062,44 SIT.

Ad 3.

Prof. dddr. V. Rupnik je podal poročilo glede prispevkov za monografijo na temo Proizvodnja. Do 31. 1. 2000 so se na povabilo za objavo v monografiji odzvali naslednji avtorji, katerih dela so tudi ze recenzirana ter ustrezno popravljena:

 1. Brest J., V. Zumer in J. Zerovnik:
  On the Sequential Ordering Problems

 2. Čančer V.:
  Simulation, scenario and shadow price analysis

 3. Dekleva J., M. Gaberc, R. Bolta, J. Klavs in D. Zuber:
  Simulacija avtomatiziranih obdelovanih sistemov

 4. Kladnik P., P. Koc, B. Stok in L. Zadnik Stirn:
  Shape optimization of the blank sheet for deep drawing of a square cup

 5. Kusar J.:
  Uporaba mreznih modelov pri planiranju proizvodnje

 6. Lenart L., H.Golle in Z. Likar:
  Schedule, storage and transport simulation in the real job shop plant

 7. Oblak L., M. Tratnik in L. Zadnik Stirn:
  Izbira optimalnih ekonomsko-ekoloskih odločitev v lesnoindustrijskih sistemih z uporabo metode mehkega ciljnega programiranja

 8. Perse D.:
  Reliability of a system with reserves and renewal

 9. Petrisič J. in M. Starbek:
  Določanje materialnih potreb ob upostevanju izmeta

 10. Petrisič J. in M. Starbek:
  Diagnoza izdelovalnega procesa

 11. Rupnik V.:
  A decomposition of non-terminal optimal control problem as an example of relaxed disaggregation

 12. Rupnik V.:
  Network Economics of telecommunication system- A case study on ATNET EDI Company Ltd, (Koper)

 13. Rupnik V.:
  The limits of structural control over production

 14. Starbek M. in P. Klučar:
  Krmiljenje proizvodnje z napredovalnimi stevili

 15. Starbek M. in J. Kusar:
  Model planiranja individualne proizvodnje

 16. Starbek M., J. Kusar in P. Jenko:
  Application of Petri Net theory in development of concurrent engineering

 17. Starbek M. in D. Menart:
  Racionalizacija toka materiala

 18. Starbek M., J. Kusar, D. Menart in P. Klučar:
  Izbor najprimernejsega sistema planiranja in krmiljenja proizvodnje

 19. Starbek M., J. Petrisič in J. Kusar:
  Kriteriji presojanja primernosti JiT proizvodnje

 20. Simundić S. in V. Simović:
  Base model of knowledge in the expert system structure for the supply activities of the ship construction process

 21. Tominc P. in J. Artenjak:
  Two-stage optimisation of the multiphase production: an application

 22. Tratnik M.:
  Načrtovanje fleksibilnih proizvodnih sistemov s pomočjo teorije čakalnih vrst

 23. Tratnik M.:
  Optimalna velikost zagarskega obrata

 24. Tratnik M.:
  Razmesčanje delovnih naprav pri delavniskem proizvodnem načinu (Layout planiranje)

 25. Udovč A.:
  Sistem za podporo odločanju - pomoč pri proizvodno-ekonomskih odločitvah na kmetiji

 26. Vindisar J., I. Bajsić in L. Zadnik:
  Selecting an optimal flowmeter with a help of an expert system

 27. Zadnik Stirn L.:
  Optimiranje proizvodnje v kmetijsko-gozdarskem sistemu

Prof. dddr. V. Rupnik je predlagal naslov monografije Reseni problemi proizvodnje. Uredniki monografije so V. Rupnik, L. Zadnik Stirn in S. Drobne. Tehnično bo monografijo uredil mag. S. Drobne, ki je s tem v zvezi zadolzen za pridobitev manjkajočih besedil v elektronski obliki, oblikovanje besedila za tisk, pridobitev CIP klasifikacije ter tisk monografije. Člani UO SDI-SOR so predlagali tisk monografije v obsegu 100 izvodov. Cena monografije bo določena naknadno.

Mag. Samo Drobne je zadolzen za morebitno izvedbo tiska monografije pred Dnevi Slovenske Informatike 2000, ki bodo potekali v dneh od 19. do 22. aprila 2000 v Kongresnem centru Grand hotela Emona, Portoroz, kjer bi monografijo tudi predstavili. V primeru, da to ne bo mogoče izvesti v tem času, bi v Portorozu predstavili delovno različico gradiva za tisk ter prednaročilo, javna predstavitev monografije Reseni problemi proizvodnje pa bi bila v mesecu juniju v sejnih prostorih Statističnega urada RS, na Vozarski poti 12, Ljubljana.

Ad 4.

Na poziv UO SDI-SOR članom sekcije na aktivno sodelovanje na Dnevih Slovenske Informatike 2000 (DSI 2000), ki bodo potekali v Kongresnem centru, Grand hotela Emona, Portoroz, 19. - 22. april 2000, so se odzvali avtorji, katerih 13 referatov je bilo sprejeto za predstavitev ter objavo v zborniku del. Avtorji bodo predstavili svoja dela v Sekciji za operacijske raziskave.

Ad 5.

Na povabilo predsednice SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, na sodelovanje v UO SDI-SOR sta se odzvala dr. Marjan Simončič (Institut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana) in mag. Bojan Peček (UL, Visoka upravna sola), ki sta tako postala nova člana UO SDI-SOR.

Prof. dr. L. Zadnik Stirn nadaljuje razgovor z prof. dr. Francom Bizjakom (Politehnika Nova Gorica) glede morebitnega članstva v UO SDI-SOR.

UO SDI-SOR poziva člane sekcije, da prenasajo znanje in ideje OR v okviru svojih moznosti (studentom preko univerz, ostali javnosti preko znanstvenih in strokovnih objav).

UO SDI-SOR poziva člane sekcije na aktivno sodelovanje na konferencah iz OR. Fotokopije vabil na nekatere konference so v prilogi k temu zapisniku.

Ad 6.

Mag. S. Drobne in mag. M. Jeran poskrbita za objavo zgodovinskega pregleda delovanja SDI-SOR, katerega pripravita prof. dddr. V. Rupnik in prof. dr. L. Zadnik Stirn.

UO SDI-SOR poziva zainteresirane člane sekcije, da po elektronski posti posljejo mag. M. Jeranu (matjaz.jeran@amis.net) podatke o naslovih spletnih strani oseb, ki se ukvarjajo z OR v Sloveniji, pedagoskih in raziskovalnih institucij s področja OR ter podjetij, ki se ukvarjajo z OR.

Ad 7.

UO SDI-SOR ni mogel razpravljati o včlanjevanju sekcije v IFORS, ker je bil prof. dr. S. Presern, ki ureja včlanjevanje, odsoten.

Ad 8.

Plan dejavnosti za leto 2000:

 • Izdaja monografije Reseni problemi proizvodnje;
 • Aktivno sodelovanje na DSI 2000;
 • Aktivno sodelovanje na KOI 2000;
 • Sourednistvo in strokovno sodelovanje pri reviji CEJORE;
 • Včlanitev v IFORS in ostala mednarodna zdruzenja.

Člani UO SDI-SOR tokrat niso razpravljali o morebitnem preimenovanju Sekcije za operacijske raziskave.

Ad 9.

6. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 16.00 do 18.15 ure.

Predsednica UO SDI-SOR: prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r. Zapisal: mag. Samo Drobne, l.r. Priloge:

 • Fotokopija obvestila o International Conference on OR, TU Dresden, September 9 - 12, 2000
 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.