Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 8. redne seje UO

Številka: ZA00/3 Datum: 14. 12. 2000

ZAPISNIK

8. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

z dne 14. 12. 2000 ob 16.00

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

Prisotni: mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, doc. dr. Kušar, dr. V. Lenart, prof. dr. V. Omladič, mag. B. Peček, dr. M. Simončič, prof. dr. L. Zadnik Stirn

Opravičili so se: prof. dr. M. Bastič, prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, dr. V. Čančer, doc. dr. A. Čizman, prof. dr. S. Prešern

Odsotni: prof. dr. V. Batagelj, prof. dddr. V. Rupnik, dr. J. Barle, mag. M. Jeran, prof. dr. T. Pisanski, prof. dr. J. Žerovnik

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Pregled sklepov 7. redne seje UO SDI-SOR z dne 28.6.2000 (L. Zadnik)
 2. Poročilo o akcijah članov SDI-SOR na KOI 2000 in nadaljnje sodelovanje med HDI in SDI-SOR (L. Zadnik)
 3. Organizacija 6. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'01, ki bo potekal od 26. do 28. 9. 2001 v Preddvoru:
  • seznam vabljenih predavateljev (predloge pripravijo člani programskega odbora in ostali člani SDI-SOR skupaj s kratkim CV predavatelja in stroški, ki jih krijemo)
  • sekcije SOR'01 in predvideno število udeležencev (predloge pripravijo člani programskega odbora in ostali člani SDI-SOR)
  • finančni predračun SOR'01 (S. Drobne)
  • vloga za sofinanciranje SOR'01 MZT-u (L. Zadnik)
  • aktualnost tematike SOR'01 (L. Lenart)
  • vsebinska utemeljitev SOR'01 (L. Lenart)
  • pričakovani rezultati in pričakovana odzivnost SOR'01 (L. Lenart)
  • smotrnost organizacije SOR'01 (L. Lenart)
  • reference članov programskega odbora (člani programskega odbora SOR'01)
  • zadolžitve glede sponzorjev SOR'01 (predloge pripravijo člani programskega odbora in ostali člani SDI-SOR)
 4. Finančno stanje SDI-SOR konec leta 2000 (S. Drobne po poročilu ge. Šerbec)
 5. Dnevi Slovenske Informatike'2001 (J. Grad, L. Zadnik)
 6. Nadaljevanje akcije glede izdajanja monografij SDI-SOR √¢‚Ǩ‚Äú predlog dr. Volčjaka (L. Zadnik)
 7. Aktivnost članov UO SDI-SOR in članov SDI-SOR v SDI-SOR in v okviru področja OR √¢‚Ǩ‚Äú zamenjave nekaterih članov (vsi člani UO SDI-SOR)
 8. Nadaljevanje oblikovanja domače strani SDI-SOR (domača stran članov, zanimivi dogodki doma in po svetu na področju OR) (M. Jeran in vsi člani UO SDI-SOR)
 9. Včlanjevanje SDI-SOR v IFORS in podpora dr. Tothu za EURO Gold Medal 2000 (S. Prešern, L. Zadnik)
 10. Razno

Ad 1.

Prisotni člani UO SDI-SOR so potrdili in sprejeli zapisnik 7. seje UO SDI-SOR z dne 28. 6. 2000.

Ad 2.

Na KOI 2000 je bilo 6 vabljenih predavanj, 50 referatov, 100 udeležencev, od tega je bilo 12 referatov iz Slovenije. Prof. dr. S. Indihar je pozdravil udeležence KOI 2000 v imenu SDI-SOR. Ddr. V. Lenart je aktivno zastopal SDI-SOR. SDI-SOR je na KOI 2000 predstavila svoje publikacije (zbornike del ter publikacije v seriji SDI-SOR). Prof. dr. L. Zadnik je pozvala udeležence konference k sodelovanju na SOR'01.

Predsednica HDOI, doc. dr. Kristina ŠORI√тĆ je izrazila željo po nadaljnjem sodelovanju pri izmenični organizaciji strokovnih srečanj.

Ad 3.

  Organizacija 6. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'01, ki bo potekal od 26. do 28. 9. 2001 v Preddvoru:
 • Vabljeni predavatelji SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01:
  • do razpisa MZT je potrebno pripraviti seznam vabljenih predavateljev, njihove CV, naslove referatov ter finančni predračun za stroške njihove udeležbe, ki jih krije organizator SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01;
  • prof. dr. J. Grad kontaktira prof. dr. G. Mitro glede vabljenega predavanja na SOR'01 oziroma poišče zamenjavo;
  • prof. dr. V. Batagelj in prof. dr. T. Pisanski bosta predlagala vabljenega predavatelja (enega ali dva) s področja aplikativne matematike;
  • prof. dr. Indihar kontaktira prof. dr. Rendla, Unioverza v Celovcu, Avstrija ;
  • prof. dr. Lidija Zadnik Stirn kontaktira predsednico HDOR, doc. dr. Kristino Šorić, glede vabljenega predavatelja iz Hrvaške;
 • Oblikujejo se delovne sekcije SOR'01:
  • Applied Mathematics (organizira prof. dr. V. Batagelj), ca. 4 do 5 referatov;
  • Logistic Chains Management (organizira prof. dr. M. Bogataj), ca. 4 do 5 referatov;
  • Actuarial Science and Finances (organizira prof. dr. L. Bogataj), ca. 4 do 5 referatov;
  • Multicriterial Decision Support Methods (organizira prof. dr. L. Lenart), ca. 4 do 5 referatov;
  • Production (organizirata prof. dr. J. Kušar ter prof. dr. L. Zadnik Stirn), ca. 5 referatov;
  • Decision Making in Information Systems (organizira prof. dr. J. Grad), ca. 6 referatov;
  • Modelling in Ecology (organizira prof. dr. L. Zadnik Stirn), ca. 4 do 5 referatov;
  • Software Presentation (organizirata prof. dr. V. Lenart in doc. dr. A. Čizman), ca. 2 do 4 referati;
 • Mag. Samo Drobne je podal finančni predračun SOR'01:
  • Stroški SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01 skupaj ca 1.100.000,00- SIT do 1.250.000,00- SIT, in sicer:
  • tiskanje in razpošiljanje vabil (ca. 500 kom.) ca. 60.000,00- SIT
  • tiskanje gradiva za sestanek ca. 50.000,00- SIT
  • tiskanje referatov (ca. 160 izvodov) ca. 350.000,00- SIT
  • najemnina dvorane ca. 5.000,00- SIT
  • bivanje vabljenih predavateljev ca. 200.000,00- SIT do 350.000,00- SIT
  • vse drugo ca. 440.000,00- SIT (morebitni potni stroški za največ enega vabljenega predavatelja, osvežilna pijača ter prigrizek, družabna večerja,√¢‚Ǩ¬¶)
  • Prihodki SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01 skupaj ca. 2.300.000,00- SIT do 2.400.000,00- SIT, in sicer:
  • stanje (14. 12. 2000) 1.028.520.44- SIT
  • kotizacije domačih udeležencev ca. 420.000,00- SIT
  • kotizacije tujih udeležencev ca. 260.000,00- SIT
  • sredstva MZT ca. 430.000,00- SIT
  • drugi viri (donacije, prodaja zbornika) ca. 250.000,00- SIT do 350.000,00- SIT
 • Vloga pri MZT-u za sofinanciranje SOR'01:
  • pripraviti je potrebno seznam vabljenih predavateljev, njihove CV, naslove referata ter finančen predračun organizacije SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01;
  • za podatke o vabljenih predavateljih poskrbijo zgoraj imenovani člani UO SDI-SOR ter člani programskega in organizacijskega odbora SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01;
  • finančen predračun SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01 pripravita prof. dr. L. Zadnik Stirn ter mag. Samo Drobne;
  • prof. dr. L. Zadnik Stirn spremlja razpise MZT v zvezi s sofinanciranjem strokovnih srečanj;
 • Aktualnost tematike, vsebinsko utemeljitev, pričakovane rezultate in pričakovano odzivnost ter smotrnost organizacije SOR'01 za vlogo pri MZT pripravita prof. dr. L. Zadnik Stirn ter ddr. V Lenart;
 • Člani programskega odbora SOR'01 pripravijo CV ter reference za vlogo pri MZT.
 • Člani organizacijskega ter programskega odbora SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01 vzpostavijo kontakte z morebitnimi donatorji ter sponzorji SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01. Vzpostaviti je potrebno kontakt z zainteresiranimi pomembnejšimi podjetji programske opreme s področja OR, kateri bi želeli poleg predstavitve svojega proizvoda v okviru sekcije √¢‚Ǩ≈ìSoftware Presentation√¢‚Ǩ¬ù tudi aktivno sodelovati pri sponzoriranju SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢01.

Ad 4.

Po poročilu ge. M. Šerbec je bilo dne 14. 12. 2000 na računu SDI-SOR 1.028.520,00- SIT; in sicer:

 

 • Stroški skupaj 508.202,15- SIT:
  • tisk monografije √¢‚Ǩ≈ìRešeni problemi proizvodnje√¢‚Ǩ¬ù 202.508,25- SIT
  • reprezentanca 48.818,00- SIT
  • potni stroški 55.714,40- SIT
  • avtorski honorarji 121.176,00- SIT
  • letno naročilo revije CEJOR 76.985,50- SIT
  • provizija Banke 3.000,00- SIT
 • Prihodki skupaj 1.536.722,44- SIT:
  • prenos iz 1999 1.379.062,44- SIT
  • dotacija MZT 86.160,00- SIT
  • prodaja monografije √¢‚Ǩ≈ìRešeni problemi proizvodnje√¢‚Ǩ¬ù 71.500,00- SIT

Ad 5.

Prof. dr. J. Grad je poročal, da je na DSI 2001 ponovno organizirana sekcija OR. Predsednica SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn poziva člane SDI-SOR k sodelovanju na DSI 2001. Rok za oddajo končnega besedila je 15. 1. 2001.

Ad 6.

Na povabilo UO SDI-SOR k izdajanju publikacij v seriji SDI-SOR se je odzval dr. R. Volčjak. Predlaga izdajo monografije z naslovom √¢‚Ǩ≈ìUporabnostne meje kvalitete ekonomskega modeliranja√¢‚Ǩ¬ù. UO SDI-SOR se strinja z objavo monografije s predlaganega področja, ki bo vključevala več podobnih prispevkov večih več avtorjev. Zato je potrebno sestaviti uredniški odbor ter kontaktirati morebitne avtorje.

Ad 7.

Razpravo v zvezi z aktivnostmi članov UO SDI-SOR in članov SDI-SOR v SDI-SOR ter v okviru področja OR je UO SDI-SOR prestavil na naslednjo sejo UO SDI-SOR.

Ad 8.

Razpravo v zvezi z nadaljevanjem oblikovanja domače strani SDI-SOR je UO SDI-SOR prestavil na naslednjo sejo UO SDI-SOR.

Ad 9.

Prof. dr. S. Prešern nadaljuje postopek včlanjevanja SDI-SOR v IFORS in EURO.

Ad 10.

Prisotnost članov UO SDI-SOR na seji je bila nizka, zato prisotni člani predlagajo vzpodbujanje vabljenih na seje preko e-pošte.

Prof. dddr. Viljem Rupnik izstopa iz SDI-SOR z 31.12. 2000.

8. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 16.00 do 18.30 ure.

Predsednica UO SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, in tajnik UO SDI-SOR, mag. S. Drobne, voščiva članom SDI-SOR SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO LETO 2001.

Predsednica UO SDI-SOR:
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r.

Zapisal:
mag. Samo Drobne, l.r.

 

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.