Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 9. redne seje UO

Številka: ZA01/1 Datum: 19. 12. 2001

ZAPISNIK

9. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

z dne 11. 6. 2001 ob 15.30

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

Prisotni: dr. J. Barle, prof. dr. A. Cizman, mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, dr. V. Lenart, prof. dr. V. Omladic, mag. B. Pecek, prof. dr. L. Zadnik Stirn, prof. dr. J. Žerovnik

Opravicili so se: prof. dr. M. Bastic, prof. dr. V. Batagelj, prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, dr. V. Cancer, doc. dr. Kušar, prof. dr. T. Pisanski, prof. dr. S. Prešern

Odsotni: prof. dr. M. Gradišar, mag. M. Jeran, dr. M. Simoncic

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Pregled sklepov 8. redne seje UO SDI-SOR z dne 14.12.2000 (L. Zadnik)
 2. Organizacija 6. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'01 (26. do 28. september 2001 v Preddvoru)
 3. Razno

Ad 1.

Prisotni člani UO SDI-SOR so potrdili in sprejeli zapisnik 8. seje UO SDI-SOR z dne 14. 12. 2000.

Ad 2.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je obvestila člane UO SDI-SOR o 140-tih vlogah za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih srečanj v letu 2001 s strani MŠZŠ.

Mag. S. Drobne izdela cenik ter dopis morebitnim sponzorjem za objavo oglasa v Zborniku del SOR'01. Cena oglasa v formatu A4 je 40.000,00 SIT. Člani UO SDI-SOR kontaktirajo naslednje morebitne sponzorje: ETI Izlake, NLB, Istrabenz, Luka Koper, SAS, NKB Maribor, Oracle ter ostale sponzorje SOR'99.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn in ddr. Lado Lenart kontaktirata vabljene predavatelje glede njihovih prispevkov ter udeležbe na SOR'01.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, ddr. Lado Lenart in mag. Samo Drobne kontaktirajo morebitne institucije, katerih predstavniki bodo pozdravili udeležence SOR'01: MŠZŠ, MI, GZS, UL, UM, SDI.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, mag. Samo Drobne in mag. Bojan Peček organizirajo družabno srečanje v okviru SOR'01.

Mag. Samo Drobne poskrbi za sprotno noveliranje spletne strani SDI-SOR v zvezi z organizacijo SOR'01.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je poskrbela za objavo vabil na SOR'01 v Uporabni informatiki, OR Todays, ORs News, Delo.

Mag. Samo Drobne poskrbi za izdelavo in tisk Zbornika del SOR'01, priponk udeležencem, plakatov, beležk, reklamnih pisal, map ter ostalega materiala SOR'01.

Ad 3.

Dr. Janez Barle je podal pripombo, da ni dobil pisnega vabila na 9. redno sejo Upravnega odbora SDI-SOR.

9. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 15.30 do 16.30 ure.

Informacija

o 6. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav SOR'01
(Preddvor, Slovenija, 26. do 28. 9. 2001):

Organizacijski odbor:

 • prof. dr. L. Zadnik Stirn, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, predsednica
 • mag. S. Drobne, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, tajnik
 • prof. dr. M. Bogataj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, član
 • mag. M. Jeran, Banka Slovenije, Ljubljana, član
 • mag. B. Peček, Višja upravna šola, Ljubljana, članProgramski odbor:

 • ddr. L. Lenart, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, predsednik
 • dr. J. Barle, Nova Ljubljanska Banka, Ljubljana
 • prof. dr. M. Bastič, Poslovno ekonomska fakulteta, Maribor
 • prof. dr. V. Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana
 • prof. ddr. L. Bogataj, Ekonomska fakulteta, Ljubljana,
 • prof. dr. M. Bogataj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
 • prof. dr. R. Burkard, Technische Universitaet Graz, Avstrija
 • prof. dr. A. Čižman, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
 • mag. S. Drobne, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
 • prof. dr. J. Grad, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
 • prof. dr. M. Gradišar, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
 • prof. dr. T. Hunjak, Fakulteta za organizacijo in informatiko, Varaždin, Hrvaška
 • prof. dr. S. Indihar, Poslovno ekonomska fakulteta, Maribor
 • prof. dr. J. Kušar, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
 • prof. dr. U. Leopold Wildburger, Dept. of Statistcs, Econometrics and OR, Karl Franzens University Graz, Graz, Avstrija
 • prof. dr. G. Mitra, Department of Mathematical Sciences, Uxbridge, England
 • prof. dr. L. Neralič, Ekonomska fakulteta, Zagreb, Hrvaška
 • prof. dr. V.Omladič, Fakulteta za socialne vede, Ljubljana
 • prof. dr. T. Pisanski, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana
 • dr. M. Simončič, Inštitut za ekonomsko raziskovanje, Ljubljana
 • prof. dr. L. Zadnik Stirn, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • prof. dr. K. Zimmermann, Faculty of Mathematics and Physics, Prague
 • prof. dr. J. Žerovnik, Tehniška fakulteta, Maribor in Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana.

Simpozija se je udeležilo 72 strokovnjakov s področja operacijskih raziskav iz univerz, inštitutov, podjetij in javne uprave. Izmed vseh udeležencev je bilo 41 domačih in 31 tujih. Udeleženci so predstavili 5 vabljenih predavanj in 54 recenziranih referatov, ki jih je napisalo 96 avtorjev in soavtorjev. Posebej je treba omeniti vabljene predavatelje in častne govornike na otvoritveni slovesnosti.

Vabljeni so bili naslednji tuji predavatelji:

PROF. DR. ANDREA SCHAERF: diplomiral je iz elektrotehnike 1990 in pridobil doktorat iz računalniških znanosti na isti univerzi 1994. Po diplomi je eno leto bil štipendist CNR (Italian Research Counsil) in po doktoratu eno leto štipendist fundacije ERCIM (European Research Consorsium for Informatics and Mathematics) v Amsterdamu. Od aprila 1996 do oktobra 1998 je bil docent na Dipartimento di Informatica e Sistemistica of University of Rome, La Sapienza. Od novembra 1998 je izredni profesor na Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica of University of Udine. Težišče njegovega raziskovanja so problemi razvrščanja, rešuje jih z metodami linearnega iskanja in omejenega programiranja. Njegova druga specialnost so jeziki za omejeno programiranje in specifikacijska orodja za kombinatorične probleme. Za vabljeno predavanje je izbral temo: √ǬªLocal Search Techniques for Timetabling problems√Ǭ´.

PROF. DR. EMILIO FERRARI: diplomiral je iz strojništva na univerzi v Bologni in na isti univerzi doktoriral leta1998. Od 1998 do 2000 je bil docent na Univerzi Modena in Reggio Calabria. na področju industrijske proizvodnje in logistike. Od novembra 2000 je redni profesor na Industrial Logistics at the Department of Mechanical Constructions (D.I.E.M.) of the University of Bologna. Znanstvena aktivnost prof. Ferrarija pokriva mnoga polja raziskav industrijske proizvodnje. Je avtor več kot 40 publikacij iz tega področja, njegova značilnost je podrobno poznavanje industrijske prakse kot tudi metod OR, kar ga postavlja v vrh aplikativnih OR - specialistov. Za predstavitev na SOR'01 je profesor Ferrari izbral temo: √ǬªApplications of OR Topics and Techniques for Problem Solving in Industrial Plants√Ǭ´.

PROF. DR. JOHN SHAWE TAYLOR: je študiral matematiko na Trinity College, Cambridge in diplomiral na smeri Uporabna matematika na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi v letu 1983 začne na Fraser University, Vancouver, delo na doktoratu v kombinatorični matematiki. Delo zagovarja 1986 na Royal Holloway of the University of London. Leta 1996 je promoviran na mesto profesorja računalniških ved na Holloway of the University of London. Profesor John Shawe Taylor je član društev SIAM, IMA, IEEE, je v editorskih odborih večih znanih revij in večkratni organizator znanstvenih konferenc. Za svojo predstavitev je izbral temo: √¢‚Ǩ≈ìOptimization in Machine Learning. Some recent Developments and Perspectives√¢‚Ǩ¬ù. S tem in zanimivimi raziskavami, ki so v samem vrhu spoznavanj umetne inteligence, je pokazal na konkurenčne in dopolnjevalne možnosti v teoriji nevronskih mrež.

PROF. DR. FRANZ RENDL: Diplomiral je iz tehnične matematike 1989 na Univerzi v Grazu, habilitacijo s področja Applied Mathematics je pridobil leta 1989 na Technische Universitaet Graz. Od oktobra 1988 je redni profesor uporabne matematike na University of Klagenfurt. Leta 1988 je bil gostujoči profesor na √¢‚ǨÀúUniversit√ɬ© Paris 6, Laboratoire Methodologie et Architecture des Systemes V zimskem semestru 1992/93 je bil redni profesor na Institute of Applied Mathematics, University of Augsburg. Prof. Rendl je član programskih odborov sledečih znanstvenih revij: SIAM Journal on Optimization, Operations Research Letters, Journal of Combinatorial Optimization, Mathematical Programming, Operations Research.. V okviru svojega plenarnega predavanja je prof. Rendl predstavil temo √ǬªNonlinear methods in combinatorial optimization√Ǭ´.

DOC. DR. KRISTINA SORI√тĆ: diplomirala je na Faculty of Natural and Mathematical Sciences, University of Zagreb, Section of Mathematics, Statistics and Computer Science. Magisterij je dosegla 1993, 1993 do 97 je študirala v Padovi na Department of Pure and Applied Mathematics in tam tudi doktorirala s temo Exact Algorithms and Heuristics for Single Machine Scheduling Problem. Od novembra 2000 je docent za poslovno matematiko, finančno matematiko, operacijske raziskave in odločanje, za matematično ekonomiko, vse na oddelku za Ekonomiko Univerze v Zagrebu. Posebni interesi doc. Sorićeve veljajo operacijskim raziskavam, kvantitativnim metodam odločanja, kombinatorični optimizaciji, mešanemu in celoštevilskemu programiranju z aplikacijami v produkciji in fleksibilnih proizvodnih sistemih. Dalje se ukvarja s finančnim optimiranjem, finančnim modeliranjem, portfolio analizo in portfolio optimizacijo, Nadaljna področja njenega interesa so ekonometrija, finančna in aktuarska matematika. Za temo svojega predavanja je doc. Soričeva izbrala √¢‚Ǩ≈ìOne machine Scheduling Problems: Review of Recent Results√¢‚Ǩ¬ù.

Zbornik del SOR’01: Proceedings of the 6th International Symposium on Operational Research, ki so ga uredili ddr. Lado Lenart, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn in mag. Samo Drobne je eferiran v: ISI (Index to Scientific and Technical Proceedings on CD-ROM and ISI/ISTP&B online database), Current Mathematical Publications, Mathematical Review, MathSci, Zentrallblatt fuer Mathematics, Mathematics Abstracts, MATH on STN International CompactMath, INSPEC, Journal of Economics.

Referati v zborniku del so razdeljeni v 10 sekcij: Vabljena predavanja, Algoritmi, Razvrščanje in kontrola, Mreže, Produkcija, Finance, Okolje in upravljanje s človeškimi viri, Izobraževanje in statistika, Projekti v Sloveniji in Hrvaški.

Struktura referatov je bila do neke mere v korist problemskim sklopom, čeprav je bilo tudi veliko zelo kvalitetnih metodoloških prispevkov, predvsem v sekcijah Algoritmi, Mreže, Optimizacija. Tako lahklo sklepamo, da se operacijske raziskave vse bolj vključujejo v neposredne gospodarske probleme, kar je razveseljivo še toliko bolj, ker so na simpozijih običajno avtorji, zlasti teoretičnih prispevkov, z univerz in raziskovalnih inštitutov. Nadalje je potrebno poudariti, da je bilo med avtorji veliko predstavnikov mlajše generacije, kar pomeni, da imajo operacijske raziskave tudi, kar se tiče kadrov, svetlo prihodnost.

Predsednica UO SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, in tajnik UO SDI-SOR, mag. S. Drobne, voščiva članom SDI-SOR

SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO LETO 2002.

 

 

Predsednica UO SDI-SOR:
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r.

Zapisal:
mag. Samo Drobne, l.r.


Priloge:
- fotokopija vabila na DSI 2002, Portorož, Slovenija, 17. do 19. april 2002
- fotokopija vabila na Operations Research 2002, Celovec, Avstrija, 2. do 5. september, 2002
- fotokopija vabila na KOI 2002, Trogir, Hrvaška, 2. do 4. oktober, 2002

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.