Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Pravilnik o priznanjih

 

Na podlagi 53. člena statuta Slovenskega društva INFORMATIKA
sprejema občni zbor Slovenskega društva INFORMATIKA

PRAVILNIK O PRIZNANJIH

1. člen
(predmet pravilnika)

Slovensko društvo INFORMATIKA (v nadaljnjem besedilu: društvo) določa s tem pravilnikom merila za podeljevanje priznanj, priznanja, postopek in organe, pristojne za podeljevanje priznanj, in evidenco o podeljenih priznanjih.

2. člen
(merila)

Priznanja se podeljujejo članom društva in telesom društva, drugim posameznikom ter pravnim osebam zasebnega in javnega prava za:

- dosežke na področju uporabne in znanstvene informatike ter vidne prispevke na področju razvoja informacijske družbe in razvoja novih načinov in tehnologij dela na področju informatike,
- dolgoletno uspešno delo v društvu ali v drugih društvih, ki so sodelovala z društvom pri programskih vprašanjih,
- razvoj mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju,
- izjemne dosežke na področju razvoja konceptov, programskih orodij, naprav in tehnologij v zvezi z informatiko,
- uspešno sodelovanje z društvom,
- publicistično delo na področju informatike in informacijske družbe in
- izjemne dosežke na področjih, ki zadevajo vprašanja informatike.

Priznanja so javna.

3. člen
(priznanja)

Priznanja so:

- pisno priznanje,
- priznanje za študentski dosežek,
- srebrni častni znak,
- zlati častni znak,
- spominska plaketa,
- častno članstvo in
- informatik leta.

Ob priznanju se lahko podeli tudi denarna nagrada. O denarni nagradi in o njeni višini odloči izvršni odbor.

4. člen
(pisno priznanje )

Pisno priznanje se podeljuje članom društva, drugim posameznikom, društvom in drugim osebam zasebnega in javnega prava za uspešno delo na področjih, opredeljenih v 2. členu tega pravilnika.

Pisno priznanje je tiskano na belem umetniškem kartonu pokončnega formata 210 mm x 297 mm, uokvirjeno z modro črto, na zgornji tretjini je natisnjen logotip in na 2/3 višine priznanja napis Slovensko društvo INFORMATIKA, pod njim pa vpis podatkov o prejemniku in dosežku.

5. člen
(priznanje za študentski dosežek )

Priznanje za študentski dosežek se podeljuje dodiplomskim študentom za viden strokovni prispevek. Prispevek mora biti izviren in prej javno objavljen.

Priznanje za študentski dosežek je tiskano na belem umetniškem kartonu formata 250 mm x 350 mm, uokvirjeno z modro črto, na zgornji tretjini je natisnjen logotip in na 2/3 višine priznanja napis Slovensko društvo INFORMATIKA, pod njim pa vpis podatkov o prejemniku in dosežku.

6. člen
(srebrni častni znak )

Srebrni častni znak se podeljuje posameznikom za dlje časa trajajoče uspešno delo na področjih, določenih v 2. členu tega pravilnika.

Srebrni častni znak je oblikovan kot logotip društva okrogle oblike premera 50 mm v srebrni barvi. Sestavni del srebrnega častnega znaka je pisno priznanje, ki je določeno v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, in pomanjšan srebrni častni znak premera 10 mm, izdelan v obliki značke.

7. člen
(zlati častni znak )

Zlati častni znak se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo ali za življenjsko delo na področjih, določenih v 2. členu tega pravilnika. Zlati častni znak se praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni častni znak in je od podelitve le-tega minilo najmanj pet let.

Zlati častni znak je oblikovan kot logotip društva okrogle oblike premera 50 mm v zlati barvi. Sestavni del zlatega častnega znaka je pisno priznanje, ki je določeno v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, in pomanjšan zlati častni znak premera 10 mm, izdelan v obliki značke.

8. člen
(spominska plaketa )

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih okroglih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak .

Spominska plaketa se podeljuje tudi društvom in drugim osebam zasebnega in javnega prava ob njihovih jubilejih in ob pomembnih dogodkih, ki so povezani s sodelovanjem med društvom in njimi.

Spominska plaketa se posameznikom podeli samo enkrat.

Spominska plaketa je okrogle oblike premera 50 mm, oblikovana kot logotip društva in izdelana iz brona. V njej so vgravirane identifikacijske oznake in ime prejemnika.

Sestavni del spominske plakete je pisno priznanje, ki je določeno v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika, in pomanjšana spominska plaketa premera 10 mm, izdelana v obliki značke.

9. člen
(častno članstvo)

Častno članstvo je posebno priznanje, o čemer odloča občni zbor na predlog izvršnega odbora. Častni člani so lahko fizične ali pravne osebe.

Osebe, ki so sprejete v častno članstvo, prejmejo pisno priznanje, ki je določeno v drugem odstavku 4. členu tega pravilnika, in ki priča o tem dogodku.

10. člen
(informatik leta)

Priznanje informatik leta se podeljuje posameznikom za viden strokovni dosežek na področju informatike.

Sestavni del tega priznanja je pisno priznanje, ki je določeno v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika.

11. člen
(podeljevanje priznanj)

Pisna priznanja in priznanje informatik leta podeljuje izvršni odbor, srebrni znak, zlati znak, spominsko plaketo in sprejem v častno članstvo pa občni zbor. Podatki o podeljenih priznanjih se objavijo javno.

12. člen
(naloge komisije za priznanja )

Predlog za podelitev priznanj pripravi komisija za priznanja praviloma na osnovi javnega razpisa predlogov za priznanja. Komisijo za priznanja imenuje izvršni odbor .

Naloge komisije za priznanja so:

- priprava javnega razpisa,
- zbiranje in obravnava prejetih predlogov
- priprava predlogov za priznanja in posredovanje predlogov v obravnavo in odločanje izvršnemu odboru ali občnemu zboru,
- zbiranje predlogov za priznanja in druga družbena in državna odlikovanja in priznanja ter priprava mnenja in priporočila,
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih,
- opravljanje drugih nalog, povezanih s priznanji .

13. člen
(postopek)

Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa ali na predlog izvršnega odbora. Predlog mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

- podatke o prejemniku priznanja,
- opis dosežka,
- predlagano priznanje,
- dokazila o dosežku,
- podatke o predlagatelju.

Javni razpis se objavi enkrat letno v glasilu društva Uporabna informatika in na internetu na domačih straneh društva..

14. člen
(predlagatelji za podelitev priznanj )

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko člani društva, drugi posamezniki in druge osebe zasebnega in javnega prava.

Predlagatelj mora poslati predlog za priznanje praviloma na predpisanem obrazcu v dveh izvodih komisiji za priznanja in v rokih, ki so določeni v javnem razpisu.

15.člen
(reševanje ugovorov)

Pisne ugovore z obrazložitvijo zoper postopke v zvezi s priznanji obravnava in o njih sklepa nadzorni odbor. Zoper sklep nadzornega odbora je možna pritožba na občni zbor.

16. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor.

Predsednik : Niko Schlamberger

V Ljubljani, dne 5. decembra 2002

***

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.